Новий сайт - itdirector.com.ua Супремум ИТ-директор ИТ-форум ИТ-Олимпиада "IT-Universe"  
Авторизация
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Поиск по сайту
Стратегические Партнеры Сообщества
Спілка Автоматизаторів Бізнесу
Партнеры Сообщества
Компания "Проком"
 
Хостинг-Партнер
Компания RACKRAY
Интернет-партнер
adamant_logo (2).jpg
Документы ВОО

                                                                                                                                                                 

ЗАТВЕРДЖЕНО
З'їздом Всеукраїнської громадської організації "Співтовариство директорів з інформаційних технологій України"
Протокол № 1 від 26 жовтня 2007 року


Правила поведінки членів Співтовариства
(Всеукраїнської громадської організації "Співтовариство директорів з інформаційних технологій України")Відповідно до мети Всеукраїнської громадської організації "Співтовариство директорів з інформаційних технологій України" (надалі – Співтовариство), враховуючи мотив, що об’єднує членів Співтовариства та традиції дотримання етичних норм, керуючись положеннями чинного законодавства України і Статуту Співтовариства її члени приймають ці Правила поведінки членів Співтовариства (надалі – Правила), які мають за мету:
- визначити моральні орієнтири діяльності Співтовариства і поведінки його членів;
- консолідувати роботу членів Співтовариства;
- підвищити імідж і авторитет Співтовариства;
- сприяти подальшому розвитку Співтовариства.


1. Загальні положення
1.1. Основні етичні цінності в діяльності Співтовариства:
1.1.1. Основою формування політики поведінки членів Співтовариства в межах їх статутних обов’язків і повноважень є загальноприйняті моральні і етичні цінності і стандарти напрацьовані людством і українським суспільством на протязі всієї своєї історії.
1.1.2. Здійснюючи свою діяльність в Співтоваристві її члени виявляють повагу, розсудливість і врівноваженість один до одного і осіб з якими взаємодіє Співтовариство, не допускаючи будь-якої соціальної напруги і конфліктних ситуацій.
1.1.3. Ні один із членів Співтовариства не обмежується у своїх моральних ідеалах, але і не може нав’язувати їх іншим членам. Всі члени Співтовариства рівні у виборі ідеологічних, релігійних та інших переконань, кожне з яких не може бути домінуючим в Співтоваристві.
1.2. Основоположними принципами Співтовариства є: рівність, свобода і чесність.
1.2.1. Рівність: всі члени Співтовариства рівні в своїх правах і обов'язках щодо діяльності Співтовариства.
1.2.2. Свобода: будь-який з учасників Співтовариства у будь-який момент може робити будь-які дії, що не суперечать меті та завданням Співтовариства, зокрема взяти на себе відповідальність за виконання певних задач Співтовариства, пропонувати і утілювати в життя будь-які корисні для Співтовариства ініціативи. Свобода має на увазі також вільний вихід із членів Співтовариства.
1.2.3. Чесність: член Співтовариства самостійно несе відповідальність за всі свої дії в рамках Співтовариства, зокрема – за достовірність даних, що надаються про себе. В той же час, у разі виявлення фактів, які свідчать про нечесну поведінку члена Співтовариства, Співтовариство має право припинити його членство в Співтоваристві аж до виключення із членів Співтовариства без права відновлення.
1.3. Правила поведінки членів Співтовариства передбачають виконання наступних завдань:
1.3.1. сприяння досягненню мети Співтовариства і його статутних завдань, реалізації колективних можливостей членів Співтовариства та їх прав; 1.3.2. забезпечення ефективного і свідомого виконання кожним членом Співтовариства своїх обов’язків, активної діяльності по вирішенню завдань Співтовариства;
1.3.3. формування у членів Співтовариства етичних і ділових норм поведінки, дотримання їх у взаємовідносинах між собою та в процесі своєї діяльності в межах Співтовариства;
1.3.4. виховання у членів Співтовариства взаємної поваги, чесності, об’єктивної оцінки вчинків та дій своїх колег по Співтовариству, принципової позиції у прийнятті відповідних рішень;
1.3.5. забезпечення згуртованості та колективізму членів Співтовариства, морального їх єднання, активної позиції у захисті прав членів Співтовариства і реалізації їх інтересів.

2. Взаємовідносини членів Співтовариства з державними органами, об’єднаннями громадян і іншими юридичними особами
2.1. У взаємовідносинах з державними органами члени Співтовариства ставлять за абсолютний авторитет Конституцію України, поважають Закони України і інші нормативні документи, які формують правове поле взаємовідносин громадян і суб’єктів держави. У своїй діяльності в Співтоваристві її члени керуються вимогами положень законодавчих та нормативних актів, виконують свою роботу в межах дій правових норм. Взаємовідносини з державними органами члени Співтовариства будують на принципах законності і взаємоповаги.
2.2. З іншими юридичними особами члени Співтовариства будують свої відносини на принципах законності, враховуючи взаємні інтереси.
2.3. Члени Співтовариства можуть бути членами інших громадських організацій і об’єднань у разі, коли їх діяльність в таких організаціях не суперечить статутним завданням Співтовариства та положенням цих Правил.
2.4. Члени Співтовариства можуть вступати в різні за їх вибором політичні партії, рухи, об’єднання і бути їх членами. Кожен з членів Співтовариства може приймати участь в політичних акціях, підтримувати політичні партії, рухи та об’єднання, бути учасником виборчих компаній.
3. Взаємовідносини членів Співтовариства з засобами масової інформації, публікації від імені Співтовариства, офіційні заяви та посилання
3.1. Взаємовідносини членів Співтовариства з засобами масової інформації повинні бути направлені на підтримку іміджу та авторитету Співтовариства, авторитету і репутації його членів.
3.2. Право публічно виступати від імені Співтовариства у засобах масової інформації, здійснювати публікації, офіційні заяви та посилання від імені Співтовариства відповідно до Статуту мають:
- Голова Активу Співтовариства;
- Виконавчий директор Співтовариства, в межах його компетенції;
- особи, яким це право надано рішенням З'їзду Співтовариства чи Активу Співтовариства.
3.3. Публічні виступи членів Співтовариства у засобах масової інформації, їх публікації та заяви, що мають посилання на Співтовариство, але не мають на це відповідного права з боку Співтовариства, є особистою точкою зору таких членів Співтовариства, відповідно, Співтовариство не несе будь-якої відповідальності стосовно зазначених виступів/публікацій/заяв. Такі дії членів Співтовариства кваліфікуються як порушення Статуту Співтовариства та Правил поведінки членів Співтовариства.

4. Членство в Співтоваристві
4.1. Відповідно до Статуту Співтовариство має:
- членів Співтовариства – основа Співтовариства;
- спеціальних членів Співтовариства;
- кандидатів у члени Співтовариства.
Права та обов'язки членів Співтовариства визначаються його Статутом.
4.2. Членами Співтовариства не можуть бути фахівці з продажу рішень в області інформаційних технологій.
4.3. Порядок прийому в члени Співтовариства.
4.3.1. Особа, яка бажає вступити до Співтовариства повинна визнавати і поділяти мету та цілі Співтовариства, а також зобов'язується виконувати положення Статуту Співтовариства, інших внутрішніх документів Співтовариства та рішень його уповноважених статутних органів, додержуватися даних Правил, виконувати свої зобов`язання перед Співтовариством, в тому числі пов’язані із сплатою вступного та членських внесків, надавати про себе правдиву інформацію.
4.3.2. Для вступу до Співтовариства необхідно заповнити письмову заяву та анкету члена Співтовариства, форма яких затверджується Активом.
4.3.3. Заява та анкета подаються до Дирекції Співтовариства.
4.3.4. Прийняття кандидатом в члени Співтовариства, в члени та спеціальні члени Співтовариства здійснюється Активом Співтовариства. Рішення Активу повідомляється заявнику письмово або електронною поштою.
4.3.5. Рішення про прийом у члени Співтовариства набуває чинності після сплати заявником вступного внеску.
4.3.6. Членство в Співтоваристві підтверджується посвідченням встановленого зразка, який затверджується Активом Співтовариства.
4.3.7. Інформація про членів Співтовариства розміщується на його офіційному веб-сайті.
4.4. Вибуття з членів Співтовариства.
4.4.1. Підставою для вибуття з членів Співтовариства є:
- письмова заява про вихід з членів Співтовариства;
- виключення з членів Співтовариства за рішенням Активу чи З’їзду Співтовариства, у разі порушення членом Співтовариства вимог Статуту або даних Правил.
4.4.2. Заява подається до регіонального осередку Співтовариства або безпосередньо в Дирекцію. До заяви додається посвідчення члена Співтовариства.
4.4.3. Виключення з членів Співтовариства здійснюється Активом Співтовариства.
4.4.4. Дирекція Співтовариства здійснює документальне оформлення вибуття з членів Співтовариства про що письмово або електронною поштою повідомляється вибулий та керівник відповідного регіонального осередку.
4.4.5. На офіційному веб-сайті Співтовариства розміщується інформація про вибуття з членів Співтовариства та коригується загальна інформація про членів Співтовариства.
4.4.6. У випадку виходу члена з Співтовариства йому не повертаються вступні та членські внески, а також майно або кошти, внесені ним на організацію діяльності Співтовариства, якщо відповідною угодою між Співтовариством та його членом не передбачено інше.
4.5. Кожний член Співтовариства добровільно бере на себе зобов'язання щодо участі у виконанні статутних завдань Співтовариства. В разі прийняття на себе таких зобов'язань, виконання їх є обов'язковим.
4.6. Мінімальна участь члена Співтовариства вважається такою, якщо він сплачує членські внески у встановленому порядку і приймає участь в голосуванні на З'їзді Співтовариства (безпосередньо або шляхом надання відповідної довіреності).
4.7. Заохочення членів Співтовариства можливе за рішенням Активу Співтовариства або З'їзду в разі, якщо член Співтовариства проявляє ініціативу, творчий підхід до вирішення статутних завдань Співтовариства, займає активну позицію у пропаганді його діяльності. Заохочення для члена Співтовариства можуть бути морального і матеріального характеру, зокрема:
морального:
- подяка Активу Співтовариства;
- похвальна грамота Активу Співтовариства;
- внесення в Почесну книгу Співтовариства;
- вручення пам'ятного знаку Співтовариства;
- надання рекомендації Активу члену Співтовариства для третіх осіб;
матеріального:
- надання цінних подарунків;
- надання права знижок або безкоштовної участі в заходах Співтовариства.
Рішення щодо надання заохочення в обов'язковому порядку доводяться до відома всіх членів Співтовариства шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті Співтовариства.
4.8. За порушення положень Статуту Співтовариства або даних Правил члени Співтовариства притягуються до дисциплінарної відповідальності у вигляді накладення відповідного стягнення:
- зауваження;
- попередження;
- виключення з членів Співтовариства.
Рішення про накладення стягнення приймаються Активом Співтовариства або З'їздом і в обов'язковому порядку доводяться до відома всіх членів Співтовариства шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті Співтовариства.

5. Взаємовідносини членів Співтовариства
5.1. Члени Співтовариства повинні всіляко підтримувати імідж і авторитет Співтовариства, авторитет і репутацію кожного з його членів, підтримувати атмосферу причетності і професійної співдружності, прагнути до підвищення свого рівня професіоналізму в діловій практиці і в побудові власної кар'єри.
5.2. У взаємовідносинах між собою члени Співтовариства керуються положеннями Статуту та цих Правил, поважають знання, вміння та досвід один одного, надають об'єктивну оцінку пропозиціям всіх членів Співтовариства.
5.3. Відповідальність, пунктуальність і доброзичливість – обов'язкові умови взаємовідносин в Співтоваристві.
5.4. Всі члени Співтовариства надають про себе правдиву інформацію, чекаючи, в свою чергу, одержати те ж саме від інших членів Співтовариства
5.5. Відкрита самореклама, реклама підприємства, яке представляє член Співтовариства, самореклама, яка шкодить іншим членам або Співтовариству, спроби завоювання авторитету, шляхом дискредитації інших членів Співтовариства – несумісні з членством в Співтоваристві. В той же час вітається і заохочується адекватна самопрезентація і бажання виділитися.
5.6. Члени Співтовариства повинні утримуватися від відкритих недоброзичливих висловів і образ та неправомірної критики в адрес будь-кого з членів Співтовариства, необґрунтованого публічного осуду їх діяльності, інших дій, які можуть нанести моральної шкоди і підірвати репутацію членів Співтовариства та Співтовариства в цілому.
5.7. Члени Співтовариства повинні взаємно дотримуватися вимог конфіденційності і безпеки інформації, а також не зобов'язані розкривати інформацію про свою професійну діяльність, пов'язану з комерційною таємною або іншою закритою корпоративною інформацією.
5.8. Будь-який член Співтовариства може звернутися до свого колеги за допомогою професійного або приватного характеру, будучи упевнений в тому, що зустріне зацікавленість, повагу та порозуміння.
5.9. Члени Співтовариства не зобов'язані надавати допомогу і консультувати, але повинні пам'ятати, що об'єдналися тому, що разом вирішувати задачі набагато ефективніше.
5.10. Актив та Дирекція Співтовариства враховують інтереси його членів і забезпечують ефективне виконання останніми статутних завдань Співтовариства і своїх обов’язків. У своїй діяльності вони створюють умови зацікавленості членів Співтовариства у їх ефективній діяльності.

6. Вступний та членські внески
6.1. Вступний та членські внески сплачуються членами Співтовариства в національній валюті України.
6.2. Розмір вступного та членських внесків встановлюється З'їздом Співтовариства.
6.3. Допускається сплата членських внесків наперед та за період.
6.4. Перший членський внесок сплачується новим членом при вступі до Співтовариства за поточний місяць в повному розмірі одночасно зі сплатою вступного внеску.
6.5. Вступний та членські внески сплачуються шляхом безготівкового перерахування на рахунок Співтовариства в банку з відповідним приписом у графі "Призначення платежу".
6.6. В разі наявності поважних причин, сплату членських внесків може бути відстрочено за рішенням Активу Співтовариства за відповідною заявою від члена Співтовариства до Дирекції.
6.7. При затримці сплати членських внесків і в разі відсутності поважних причин Дирекція Співтовариства робить подання Активу Співтовариства для притягнення члена Співтовариства до дисциплінарної відповідальності у відповідності з п. 4.8. цих Правил.
6.8. Облік сплачених і несплачених внесків членів Співтовариства покладається на Дирекцію Співтовариства.

7. Заключні положення
7.1. Правила набувають чинності з моменту їх затвердження З’їздом.
7.2. Положення даних Правил поширюються на всіх без виключення членів Співтовариства. Всі члени Співтовариства у своїй діяльності дотримуються положень даних Правил.
7.3. Прийняття положень цих Правил здійснюється членом Співтовариства в момент підписання ним заяви про вступ до Співтовариства.
7.4. Контроль за дотриманням положень Правил поведінки членів Співтовариства здійснює Актив Співтовариства. Періодично на своїх засіданнях Актив розглядає питання дії Правил, ефективності використання окремих їх положень.
7.5. Право тлумачення положень Правил належить Активу Співтовариства.
7.6. Рекомендації та пропозиції щодо змін та удосконалення положень Правил можуть надаватись всіма членами Співтовариства до Дирекції, яка аналізує і систематизує їх та передає на розгляд Активу Співтовариства.
7.7. Право перегляду положень Правил та внесення змін до них належить З'їзду Співтовариства.

ИТ-директор: СОБЫТИЯ
RSS
Все события
ИТ-директор: НОВОСТИ
RSS

CIO-Jazz "Эффективное управление предприятием" 2021 01.08.2021 CIO-Jazz "Эффективное управление предприятием" 2021

  29 - 31 июля 2021, г.Запорожье, состоялся Семинар-практикум, посвященный вопросам эффективного управления предприятием. Участники: CIO, ИТ-руководителям, директора по развитию, производству, продажам, аналитики, планировщики, все, кто на предприятии занимается проектом внедрения (развития) ERP.
Событие уникальное - аналогов в Украине НЕТ.

Как это было в прошлом году
Фототчет - День первый - Стратегическая сессия и знакомство
Фототчет - День втоой - Доклады и обсуждение
Фотоотчет - Турнир по боулингу
Фотоотчет - Яхты

Про CIO-Jazz-2021 - версія для мобільного

CIO-Jazz "Эффективное управление предприятием" - 2020 08.08.2020 CIO-Jazz "Эффективное управление предприятием" - 2020

  6 - 8 августа 2020, г.Запорожье, Состоялся Семинар-практикум, посвященный вопросам эффективного управления предприятием. Мероприятие будет полезным: CEO (но они, увы, не ездят на такие мероприятия :)), CIO, ИТ-руководителям, директорам по развитию, производству, продажам, аналитикам, планировщикам, всем, кто на предприятии занимается проектом внедрения (развития) ERP.
Событие уникальное - аналогов в Украине НЕТ.

Как это было в прошлом году - презентации и видеоматериалы
Фототчет - День первый - Стратегическая сессия и знакомство
Фототчет - День втоой - Доклады и обсуждение
Фотоотчет - Турнир по боулингу
Фотоотчет - Яхты

Про CIO-Jazz-2020 - версія для мобільного

Все новости
 | карта сайта | 
 | обратная связь | 
 | подписка на новости |
КК Супремум


ИТ-форум

© Супремум, 2006-2016.
Все права защищены.
Работает на «1С-Битрикс: Управление сайтом»