Новий сайт - itdirector.com.ua Супремум ИТ-директор ИТ-форум ИТ-Олимпиада "IT-Universe"  
Авторизация
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Поиск по сайту
Стратегические Партнеры Сообщества
Спілка Автоматизаторів Бізнесу
Партнеры Сообщества
Компания "Проком"
 
Хостинг-Партнер
Компания RACKRAY
Интернет-партнер
adamant_logo (2).jpg
Документы ВОО

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Міністерством юстиції України Наказ від 09 лютого 2007 року №38/5
Свідоцтво № 2610
Директор Департаменту легалізації та Регулювання бюро кредитних історій ______ О.М. Семьоркіна

                           

ЗАТВЕРДЖЕНО

Установчим З'їздом Всеукраїнської громадської організації "Співтовариство директорів з інформаційних технологій України"
Протокол № 1 від 20 жовтня 2006 року

 

Нова редакція - із змінами - Протокол №19/06 від 07.06.2019 року

С Т А Т У Т

Всеукраїнської громадської організації

"СПІВТОВАРИСТВО ДИРЕКТОРІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УКРАЇНИ"КИЇВ – 2006

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Всеукраїнська громадська організація "Співтовариство директорів з інформаційних технологій України" (надалі – Співтовариство) створена засновниками на основі єдності інтересів для спільної діяльності направленої на здійснення цілей і завдань, визначених цим Статутом, а також з метою спільної реалізації членами Співтовариства своїх прав і свобод, задоволення та захисту їх законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів.
1.2. Співтовариство створене та діє на основі добровільності, рівноправності його членів, самоврядування, законності та гласності.
1.3. Співтовариство здійснює свою діяльність у відповідності з Конституцією України, чинним законодавством України про об`єднання громадян та положеннями цього Статуту.
1.4. Діяльність Співтовариства поширюється на територію всієї України.
1.5. Співтовариство провадить свою діяльність у тісній взаємодії з фізичними особами та об’єднаннями громадян, галузевими асоціаціями підприємств та організацій, підприємствами та організаціями, державними та недержавними установами, органами державної влади.
1.6. Співтовариство набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації.
1.7. Повна назва Співтовариства: Всеукраїнська громадська організація "Співтовариство директорів з інформаційних технологій України".
1.8. Скорочена назва Співтовариства: ВГО "Співтовариство ІТ-директорів України".
1.9. Місцезнаходження Співтовариства: Україна, м. Київ, пр-т В. Маяковського, буд. 7а, кв. 143.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СПІВТОВАРИСТВА
2.1. Мотивом, що об’єднує членів Співтовариства, є прагнення до досягнення особистого успіху за рахунок удосконалення професійної майстерності, популяризації інформаційних технологій та способів їх ефективного застосування, спільного впливу на процеси використання інформаційних технологій суспільством.
2.2. Співтовариство діє з метою:
2.2.1. створення умов для більш ефективної реалізації творчого потен¬ціалу членів Співтовариства з метою прискорення технічного, технологічного, підприємницького та інтелектуального прогресу України;
2.2.2. спільної реалізації членами Співтовариства своїх прав і свобод, задоволення та захисту їх законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів;
2.2.3. сприяння формуванню в Україні класу професіоналів в сфері інформаційних технологій;
2.2.4. пропаганди ІТ-знань та ІТ-культури в суспільстві.
2.3. Основними завданнями Співтовариства є:
2.3.1. сприяння практичній реалізації основних прав, свобод та інших законних інтересів членів Співтовариства, сприяння захисту їх особистості;
2.3.2. підвищення життєздатності Співтовариства;
2.3.3. сприяння організації процесів спілкування, навчання, освіти в галузі інформаційних технологій;
2.3.4. формування громадських експертних висновків, що відображають оцінку і позицію Співтовариства з важливих питань розвитку і використання інформаційних технологій (оцінки продуктів, послуг і рішень в галузі інформаційних технологій; підготовки молодих кадрів ІТ-спеціалістів; підготовки важливих для Співтовариства нормативних документів в галузі інформаційних технологій та інше).
2.4. Статутними завданнями Співтовариства також є:
2.4.1. сприяння формуванню балансу державної політики та суспільних інтересів щодо впровадження і використання інформаційних технологій;
2.4.2. сприяння популяризації новітніх інформаційних технологій в суспільстві;
2.4.3. сприяння технологічній, виробничій, інформаційній та науково-дослідній кооперації будь-яких суб’єктів, які здійснюють діяльність у сфері інформаційних технологій.
2.5. Співтовариство є вільним у виборі напрямів своєї діяльності.
2.6. Діяльність Співтовариства не спрямована на отримання прибутку.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС СПІВТОВАРИСТВА
3.1. Співтовариство є юридичною особою, має у власності кошти та інше майно, що відбивається на самостійному балансі Співтовариства, розрахунковий та інші (у тому числі валютні) рахунки в установах банків, круглу та інші печатки зі своїм найменуванням, кутовий та інші штампи, бланки, символіку та інші необхідні реквізити, зразки яких затверджуються Активом Співтовариства та реєструються у порядку, встановленому чинним законодавством України.
3.2. Для здійснення статутних цілей і завдань Співтовариство має право, у встановленому чинним законодавством України порядку:
3.2.1. проводити просвітницьку роботу, розповсюджувати інформацію про Співтовариство, про його діяльність та діяльність інших юридичних або фізичних осіб, яка відповідає статутним цілям та завданням Співтовариства і здійснюється у відповідності до Конституції України, а також пропагувати ідеї, місію, мету та завдання Співтовариства;
3.2.2. випускати на регулярній основі друковані видання Співтовариства шляхом створення видавництв, формувати постійний потік професійних публікацій в галузі інформаційних технологій;
3.2.3. засновувати засоби масової інформації;
3.2.4. створювати власні інформаційні ресурси;
3.2.5. формувати базу знань Співтовариства (глосарій по термінології, бібліотека стандартів, тощо);
3.2.6. представляти і захищати законні інтереси Співтовариства та законні інтереси членів Співтовариства в органах державної влади, інших державних та недержавних установах, організаціях, підприємствах та громадських органах;
3.2.7. готувати та вносити пропозиції і рекомендації до органів влади та управління, приймати участь в розробці рішень органами законодавчої та виконавчої влади, місцевого самоврядування в порядку, визначеному чинним законодавством України;
3.2.8. одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх статутних мети і завдань;
3.2.9. приймати участь, організовувати та проводити науково-методичні та науково-практичні з’їзди, конференції, симпозіуми, семінари, навчальні курси, творчі дискусії та інші заходи інформаційно-освітнього характеру;
3.2.10. сприяти організації та виконанню дослідницьких та випробувальних проектів та програм;
3.2.11. здійснювати практичну, організаційну і методичну допомогу своїм членам та іншим підприємствам, установам, організаціям, безкоштовно надавати консультаційну допомогу в інформаційних, правових, організаційних, науково-технічних, фінансово-економічних, маркетингових, рекламних, методичних питаннях;
3.2.12. формувати експертні висновки, аналітичні огляди, інформаційні та навчальні матеріали, рекомендації, дослідницькі звіти, тощо, з актуальних питань щодо соціальних, економічних, правничих, технологічних аспектів розвитку та впровадження інформаційних технологій;
3.2.13. залучати до співпраці українських та іноземних спеціалістів на громадських чи договірних засадах, формувати тимчасові творчі групи;
3.2.14. отримувати гранти, внески від вітчизняних та іноземних юридичних i фізичних осіб та осіб без громадянства з метою використання одержаних коштів на статутну діяльність Співтовариства;
3.2.15. на добровільних засадах засновувати або вступати з іншими об’єднаннями громадян в спілки (союзи, асоціації тощо), укладати між собою угоди про співробітництво і взаємодопомогу;
3.2.16. засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати у формі участі міжнародні спілки об’єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;
3.2.17. сприяти розвитку та зміцненню зв'язків і взаємовідносин з громадськими організаціями, державними органами, фондами, спілками, тощо, в тому числі зарубіжними;
3.2.18. сприяти підготовці членів Співтовариства до участі в національних та міжнародних галузевих конференціях, виставках та подібних заходах в Україні та за кордоном;
3.2.19. здійснювати необхідну для досягнення мети Співтовариства господарську діяльність шляхом створення установ та організацій, а також із метою отримання коштів для здійснення статутних цілей і завдань засновувати підприємства будь-яких організаційно-правових форм, передбачених чинним законодавством України, в тому числі за участю вітчизняних і іноземних юридичних та фізичних осіб;
3.2.20. виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права;
3.2.21. здійснювати іншу діяльність, спрямовану на досягнення мети Співтовариства і на виконання завдань Співтовариства, не заборонену чинним законодавством України;
3.2.22. користуватися іншими правами, передбаченими чинним законодавством України.
3.3. Співтовариство відповідає по своїх зобов`язаннях усім належним йому майном, на яке у відповідності до чинного законодавства України може бути звернено стягнення.

4. ЧЛЕНИ СПІВТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
4.1. Засновники Співтовариства мають ті ж права й обов’язки, що й члени Співтовариства.
4.2. Співтовариство має:
- членів Співтовариства;
- спеціальних членів Співтовариства;
- кандидатів у члени Співтовариства.
4.3. Основою Співтовариства є його члени. Членами Співтовариства можуть бути громадяни України або іншої країни, які:
4.3.1. досягли 18-річного віку;
4.3.2. управляють використанням інформаційних технологій на підприємстві;
4.3.3. мають в наявності підлеглий персонал (зокрема, можливо, не власний, а такий що залучається на певних умовах, наприклад, аутсорсингу);
4.3.4. визнають і поділяють мету Співтовариства;
4.3.5. погоджуються дотримуватись положень цього Статуту, інших внутрішніх документів Співтовариства та рішень його уповноважених статутних органів.
4.4. Членами Співтовариства не можуть бути фахівці з продажу рішень в галузі інформаційних технологій.
4.5. Кандидатами у члени Співтовариства можуть бути громадяни України або іншої країни, які досягли 18-річного віку, працюють в галузі інформаційних технологій, прагнуть стати управлінцями в галузі інформаційних технологій, погоджуються дотримуватись положень цього Статуту, інших внутрішніх документів Співтовариства та рішень його уповноважених статутних органів. Кандидати у члени Співтовариства – основне джерело його поповнення. Кандидати у члени Співтовариства мають ті ж права й обов’язки, що й члени Співтовариства за виключенням п. 4.11.3. та з урахуванням п.5.4 цього Статуту.
4.6. Спеціальними членами Співтовариства можуть бути громадяни України або іншої країни, які:
4.6.1. досягли 18-річного віку;
4.6.2. є професіоналами в галузі інформаційних технологій або суміжних галузях;
4.6.3. не підпадають під визначення "член Співтовариства" або "кандидат у члени Співтовариства";
4.6.4. поділяють систему цінностей Співтовариства;
4.6.5. погоджуються дотримуватись положень цього Статуту, інших внутрішніх документів Співтовариства та рішень його уповноважених статутних органів;
4.6.6. надають реальну допомогу у функціонуванні Співтовариства.
4.7. Спеціальні члени Співтовариства мають ті ж права й обов’язки, що й члени Співтовариства.
4.8. Прийняття кандидатом в члени Співтовариства, в члени та спеціальні члени Співтовариства здійснюється Активом Співтовариства за письмовою заявою особи, що вступає. Форма заяви про вступ до Співтовариства затверджується Активом Співтовариства.
4.9. Членство в Співтоваристві підтверджується посвідченням встановленого зразка, який затверджується Активом Співтовариства.
4.10. Члени Співтовариства беруть активну участь в його діяльності, підтримують атмосферу причетності і професійної співдружності, а також прагнуть до підвищення свого рівня професіоналізму в діловій практиці і в побудові кар'єри.
4.11. Члени Співтовариства мають право:
4.11.1. на добровільних, громадських засадах брати участь у реалізації мети та здійсненні статутних завдань Співтовариства шляхом внесення майнових та/або немайнових внесків, сприяння розробці та реалізації програм і проектів Співтовариства, виконання окремих завдань уповноважених статутних органів Співтовариства та іншим шляхом;
4.11.2. брати участь у заходах, що організує або проводить Співтовариство;
4.11.3. обирати і бути обраним до виборних органів Співтовариства;
4.11.4. користуватися у першочерговому порядку допомогою Співтовариства шляхом звернення до його уповноважених статутних органів з проханням про надання допомоги, передбаченої статутними цілями та завданнями Співтовариства (у тому числі консультативної, юридичної, тощо);
4.11.5. надавати З’їзду Співтовариства та Активу Співтовариства рекомендації щодо визначення перспективних та/або поточних напрямків та планів діяльності Співтовариства, а також щодо напрямків використання майна та коштів Співтовариства;
4.11.6. звертатися до статутних органів Співтовариства з пропозиціями, скаргами та заявами з питань, що стосуються його діяльності, одержувати інформацію про виконання статутних мети та завдань Співтовариства, використання коштів Співтовариства та з інших питань;
4.11.7. вільно вийти з членів Співтовариства шляхом подання заяви до Дирекції Співтовариства;
4.11.8. на захист із боку Співтовариства їх прав і законних інтересів у державних та громадських органах та організаціях;
4.11.9. не розкривати відомості про їх професійну діяльність, пов'язані з комерційною таємницею або іншою закритою інформацією;
4.11.10. користуватися іншими правами, які обумовлюються статусом члена Співтовариства.
4.12. Члени Співтовариства зобов'язані:
4.12.1. виконувати положення цього Статуту та інших внутрішніх документів Співтовариства, рішення уповноважених статутних органів Співтовариства;
4.12.2. виконувати свої зобов`язання перед Співтовариством, в тому числі пов’язані із сплатою вступного та членських внесків;
4.12.3. надавати про себе правдиву інформацію;
4.12.4. утримуватися від відкритої самореклами і реклами підприємства, яке вони представляють;
4.12.5. утримуватися від відкритих недоброзичливих висловів і образ по відношенню як до членів Співтовариства, так і представників інших організацій;
4.12.6. взаємно дотримувати вимоги конфіденційності і безпеки інформації;
4.12.7. сприяти Співтовариству у здійсненні ним його діяльності, досягненні мети й реалізації статутних завдань;
4.12.8. брати участь в організації, підготовці i проведенні заходів, спрямованих на реалізацію статутних мети та завдань Співтовариства;
4.12.9. утримуватися від дій, які можуть зашкодити досягненню статутної мети Співтовариства, або виконанню статутних завдань Співтовариства, або майновим інтересам чи діловій репутації Співтовариства;
4.12.10. виконувати інші обов`язки, якщо це передбачено чинним законодавством України або цим Статутом, іншими внутрішніми документами Співтовариства та рішеннями уповноважених статутних органів Співтовариства.
4.13. Підставою для вибуття з членів Співтовариства є:
- письмова заява члена Співтовариства про вихід з нього;
- виключення з членів Співтовариства за рішенням Активу Співтовариства або за рішенням З’їзду Співтовариства, у разі порушення членом Співтовариства вимог цього Статуту або "Правил поведінки членів Співтовариства".
У випадку виходу члена з Співтовариства йому не повертаються вступні та членські внески, а також майно або кошти, внесені ним на організацію діяльності Співтовариства, якщо відповідною угодою між Співтовариством та її членом не передбачено інше. При вирішенні питання про виключення члена з Співтовариства, він участі в голосуванні не приймає.
4.14. Члени Співтовариства не відповідають по його зобов’язаннях, а Співтовариство не відповідає по зобов’язаннях своїх членів, крім випадків, окремо зазначених цим Статутом.

5. СТАТУТНІ ОРГАНИ СПІВТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ
5.1. Співтовариство має наступну структуру статутних органів:
5.1.1. З’їзд Співтовариства (надалі – З’їзд);
5.1.2. Актив Співтовариства (надалі – Актив);
5.1.3. Дирекція Співтовариства (надалі – Дирекція).
5.2. Вищим органом Співтовариства є З’їзд, який скликається Активом у міру необхідності, але не менше ніж один раз на рік.
5.3. Позачергові З’їзди скликаються на вимогу не менше ніж 1/3 загальної кількості членів та спеціальних членів Співтовариства, визначеної на момент оголошення часу та місця проведення позачергового З’їзду, або за рішенням Активу.
5.4. У З’їзді беруть участь члени та спеціальні члени Співтовариства або їх, належним чином уповноважені, представники. Кандидати у члени Співтовариства мають право брати участь у З’їзді з правом дорадчого голосу.
5.5. До компетенції З’їзду належать всі питання діяльності Співтовариства, з яких З’їзд буде вважати за необхідне прийняти рішення, в тому числі такі, що віднесені до виключної компетенції інших статутних органів.
5.6. До виключної компетенції З’їзду належить:
5.6.1. затвердження Статуту Співтовариства, внесення змін та доповнень до нього;
5.6.2. визначення та затвердження головних перспективних напрямків та планів діяльності Співтовариства;
5.6.3. вибори Голови Активу Співтовариства;
5.6.4. обрання, переобрання і дострокове відкликання членів Активу Співтовариства;
5.6.5. реалізація права власності на майно та кошти Співтовариства;
5.6.6. здійснення контролю за діяльністю Дирекції з позицій її правомірності, законності, доцільності та необхідності;
5.6.7. затвердження звітів Активу;
5.6.8. затвердження "Правил поведінки членів Співтовариства";
5.6.9. затвердження "Положення про Актив Співтовариства";
5.6.10. вирішення питання про реорганізацію чи припинення діяльності Співтовариства;
5.6.11. прийняття рішення про участь Співтовариства у спілках об`єднань громадян;
5.6.12. прийняття рішень про заснування Співтовариством підприємств, установ і організацій, та про прийняття Співтовариством на себе прав та обов'язків засновника будь-якого статутного або договірного формування у межах, встановлених чинним законодавством України.
5.6.13. прийняття рішень з інших питань для виконання статутних завдань Співтовариства.
5.7. Час та місце проведення З’їзду, а також порядок денний визначаються Активом (або особами, які ініціювали позачерговий З’їзд у випадках, встановлених цим Статутом) і оголошуються членам Співтовариства (в пресі, листом, електронною поштою, телефоном, факсимільним зв’язком) не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до призначеної дати проведення З’їзду.
5.8. Будь-який член Співтовариства не пізніше ніж за 15 (п`ятнадцять) днів до проведення З’їзду має право подавати до Активу/ініціаторів позачергового З’їзду свої пропозиції щодо включення до порядку денного З’їзду запропонованих ним питань. Зміни в порядку денному З’їзду оголошуються членам Співтовариства додатково.
5.9. З'їзд є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини загальної кількості членів та спеціальних членів Співтовариства, а з питань, зазначених у пунктах 5.6.1. та 5.6.10., при наявності на З’їзді не менш ніж 2/3 загальної кількості членів та спеціальних членів Співтовариства, визначеної на момент оголошення часу та місця проведення З’їзду.
5.10. Рішення з питань порядку денного З’їзду приймаються простою більшістю голосів присутніх членів та спеціальних членів Співтовариства. Рішення з питань, зазначених у пунктах 5.6.1. та 5.6.10., приймаються не менш ніж 3/4 голосів присутніх членів та спеціальних членів Співтовариства. Кожен член та спеціальний член Співтовариства при вирішенні питань на З’їзді має один голос.
5.11. Рішення З’їзду є обов`язковими для виконання членами Співтовариства, Спеціальними членами Співтовариства, кандидатами у члени Співтовариства, Активом, Дирекцією.
5.12. Актив Співтовариства та Дирекція є головними засобами для реалізації задач Співтовариства.
5.13. В період між З'їздами керівним органом Співтовариства є його Актив, який підзвітний З'їзду організовує і контролює виконання його рішень.
5.14. Актив Співтовариства складається з членів та спеціальних членів Співтовариства, що приймають активну участь в організації та розвитку Співтовариства і реалізації поточних задач Співтовариства. Будь-який з членів Співтовариства (зокрема спеціальний член Співтовариства) може бути обраним до Активу Співтовариства.
5.15. До складу Активу входять: Голова та члени Активу, а також, за посадою, Виконавчий директор.
Перший склад Активу становлять: Голова Активу, Виконавчий директор та присутні на Установчому З'їзді, обрані зборами регіональних/місцевих осередків, делегати Установчого З'їзду. Перший склад Активу обирається на термін до чергового З'їзду Співтовариства.
5.16. Члени Активу обираються З'їздом терміном на 1 (один) рік. Кількісний склад членів Активу затверджується З'їздом.
5.17. Основною формою роботи Активу є засідання. Засідання Активу Співтовариства скликаються Головою Активу, Виконавчим директором або на вимогу членів Активу за потребою, але не рідше, ніж один раз на три місяці.
Активом можуть використовуватись інші форми роботи (on-line засідання, підготовка рішень та документів Активу за допомогою електронної пошти, використання методу опитування та інше). Порядок підготовки та проведення засідань Активу визначається "Положенням про Актив Співтовариства".
5.18. Актив правомочний ухвалювати рішення, якщо на його засіданні присутні не менше 1/2 його членів. Рішення Активу приймаються простою більшістю голосів присутніх на його засіданні членів. У випадку, коли голоси розподілилися порівну, вирішальний голос має Голова Активу.
5.19. До компетенції Активу належать всі питання діяльності Співтовариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції З’їзду, а також тих, які не віднесені до виключної компетенції З’їзду, але з яких З’їзд прийняв рішення. До виключної компетенції Активу належить:
5.19.1. визначення та затвердження поточних напрямків та планів діяльності Співтовариства;
5.19.2. прийняття рішення про скликання З’їзду Співтовариства;
5.19.3. прийняття рішень про обсяг та порядок фінансування проектів та програм Співтовариства;
5.19.4. господарське управління майном та коштами Співтовариства, затвердження кошторисів доходів та видатків Співтовариства;
5.19.5. затвердження "Положення про символіку Співтовариства" та інших необхідних реквізитів Співтовариства;
5.19.6. затвердження "Положення про Експертну Раду Співтовариства", визначення та затвердження складу Експертної Ради, поточних завдань Експертної Ради та термінів їх виконання;
5.19.7. затвердження форми заяви про вступ до Співтовариства та посвідчення члена Співтовариства;
5.19.8. визначення осіб, яким доручено публічно виступати від імені Співтовариства у засобах масової інформації;
5.19.9. виключення з членів Співтовариства;
5.19.10. оперативний нагляд за діяльністю Дирекції, заслуховування та затвердження звітів Дирекції;
5.19.11. затвердження "Положення про Дирекцію Співтовариства", визначення складу Дирекції та її бюджету, призначення Виконавчого директора, визначення умов та розмірів його винагороди;
5.19.12. затвердження Статутів/Положень місцевих осередків Співтовариства, прийнятих на зборах відповідних місцевих осередків;
5.19.13. затвердження статутів та призначення керівників підприємств, установ і організацій, засновником яких виступає Співтовариство.
5.20. Актив може прийняти рішення про передачу у відання Дирекції деяких питань, які входять до його компетенції.
5.21. Рішення Активу є обов’язковими для виконання членами та спеціальними членами Співтовариства, кандидатами у члени Співтовариства, Дирекцією.
5.22. Керує роботою Активу Голова Активу Співтовариства, який обирається З'їздом терміном на 1 рік. Перший Голова Активу обирається на Установчому З'їзді на термін до чергового З'їзду Співтовариства.
5.23. Голова Активу Співтовариства:
5.23.1. головує на засіданнях Активу, планує та організовує їх підготовку;
5.23.2. представляє Співтовариство у відносинах з фізичними та юридичними особами, державними та громадськими організаціями;
5.23.3. публічно виступає від імені Співтовариства у засобах масової інформації;
5.23.4. в період між засіданнями Активу координує питання поточної діяльності Співтовариства, узгоджує угоди/договори з питань поточної діяльності Співтовариства;
5.23.5. здійснює поточний контроль діяльності Дирекції;
5.23.6. здійснює інші повноваження, необхідні для досягнення мети та виконання завдань Співтовариства.
5.24. Виконавчим органом Співтовариства є Дирекція.
5.25. Дирекція Співтовариства – структура, підзвітна З’їзду та Активу. Склад Дирекції визначається Активом, в залежності від задач, які вирішуються в інтересах Співтовариства. Керує Дирекцією Виконавчий директор, що призначається Активом. Поточна діяльність Дирекції регламентується "Положенням про Дирекцію Співтовариства".
5.26. Виконавчий директор:
5.26.1. вирішує всі питання поточної діяльності Співтовариства, за винятком тих, що відносяться до компетенції З’їзду та Активу;
5.26.2. без довіреності діє від імені Співтовариства;
5.26.3. представляє Співтовариство у відносинах з фізичними та юридичними особами, державними та громадськими організаціями;
5.26.4. в межах своєї компетенції публічно виступає від імені Співтовариства у засобах масової інформації;
5.26.5. укладає від імені Співтовариства угоди/договори з питань поточної діяльності Співтовариства після їх узгодження з Головою Активу;
5.26.6. складає кошториси доходів та видатків Співтовариства та подає їх на затвердження Активу;
5.26.7. забезпечує реалізацію планів поточної діяльності, затверджених програм Співтовариства та розпоряджається коштами Співтовариства відповідно до кошторису доходів і видатків, затвердженого Активом;
5.26.8. організовує ведення бухгалтерського обліку та забезпечує всі форми звітності;
5.26.9. розробляє та подає Активу на затвердження склад Дирекції та її бюджет, затверджує посадові інструкції;
5.26.10. здійснює прийняття на роботу та звільнення з роботи штатних працівників Дирекції, за винятком тих, затвердження кандидатур яких відноситься до компетенції Активу;
5.26.11. забезпечує підготовку та надає для ознайомлення документи на вимогу З’їзду та Активу;
5.26.12. приймає рішення, видає накази та розпорядження з питань, що віднесені до його компетенції, обов’язкові для виконання всіма працівниками Дирекції;
5.26.13. відкриває та закриває рахунки в установах банків, є розпорядником коштів на цих рахунках;
5.26.14. має право підпису офіційних та інших документів Співтовариства;
5.26.15. видає доручення на вчинення дій від імені Співтовариства;
5.26.16. звітує перед Активом та З’їздом про діяльність Дирекції.
5.27. Контроль за статутною діяльністю Співтовариства, цільовим використанням майна та коштів здійснює З'їзд Співтовариства. Всі посадові особи Співтовариства та члени Співтовариства повинні на вимогу З'їзду надавати документи та пояснення з питань, які мають відношення до статутної діяльності Співтовариства. Відмова надати вказану інформацію є грубим порушенням Статуту Співтовариства.
5.28. У Співтоваристві можуть створюватися для виконання певних завдань робочі органи (Експертна рада, тощо), порядок утворення та діяльності яких регулюється відповідними внутрішніми документами Співтовариства, що затверджуються його Активом.

6. МІСЦЕВІ ОСЕРЕДКИ СПІВТОВАРИСТВА
6.1. Місцеві осередки Співтовариства у своїй діяльності керуються цим Статутом та Положенням про місцевий осередок Співтовариства, яке приймається зборами членів місцевого осередку Співтовариства, затверджується Активом та не суперечить цьому Статуту.
6.2. Місцеві осередки Співтовариства:
6.2.1. обирають Голову місцевого осередку з числа присутніх на зборах членів Співтовариства;
6.2.2. приймають на своїх зборах Положення про місцевий осередок Співтовариства та надають таке Положення для затвердження Активу Співтовариства;
6.2.3. здійснюють легалізацію місцевого осередку шляхом повідомлення про його заснування;
6.2.4. зобов’язані сприяти досягненню статутної мети Співтовариства та виконанню статутних завдань Співтовариства за місцем створення місцевого осередку.

7. МАЙНО ТА КОШТИ СПІВТОВАРИСТВА
7.1. Співтовариство має у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності.
7.2. Право власності на майно та кошти Співтовариства реалізує З'їзд в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом. Господарське управління майном та коштами Співтовариства здійснюється Активом або Дирекцією, при наявності відповідного рішення Активу.
7.3. Співтовариство набуває право власності на кошти та інше майно, передані йому засновниками, членами або державою, набуте від вступних та членських внесків членів Співтовариства, пожертвуване юридичними та фізичними особами, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.
7.4. Співтовариство має право на майно та відрахування від коштів, надбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених ним госпрозрахункових установ та організацій, заснованих ним підприємств у межах, передбачених установчими документами цих утворень.
7.5. Кошти та інше майно Співтовариства не можуть перерозподілятись між членами Співтовариства і використовуються виключно для виконання статутних завдань Співтовариства або на благодійні цілі.
7.6. Майно Співтовариства відбивається на самостійному балансі Співтовариства.
7.7. Майно Співтовариства складається з:
7.7.1. майна, що передане йому засновниками;
7.7.2. майнових внесків членів Співтовариства;
7.7.3. благодійних майнових внесків та пожертвувань юридичних та фізичних осіб;
7.7.4. іншого майна, набутого на підставах та з джерел, не заборонених чинним законодавством України.
7.8. Фінансові кошти Співтовариства створюються за рахунок:
7.8.1. внесків засновників та членів Співтовариства;
7.8.2. благодійних грошових внесків та пожертвувань юридичних та фізичних осіб;
7.8.3. надходжень від діяльності створених Співтовариством госпрозрахункових установ та організацій, заснованих ним підприємств у межах, передбачених установчими документами цих утворень.
7.9. Співтовариство, засновані ним госпрозрахункові установи й організації мають право набувати майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності у встановленому законом порядку, в тому числі відповідно до угод з авторами.
7.10. Доходи або майно Співтовариства не підлягають розподілу між членами Співтовариства та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена Співтовариства чи посадових осіб Співтовариства (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

8. ГОСПОДАРСЬКА ТА ІНША КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СПІВТОВАРИСТВА
8.1. З метою виконання статутних завдань і цілей Співтовариство здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств у порядку, встановленому чинним законодавством України.

9. КОНТРОЛЬ ТА ЗВІТНІСТЬ
9.1. Співтовариство, створені ним установи та організації ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в державних податкових органах та вносять до бюджету платежі у порядку й розмірах, що передбачені чинним законодавством України.
Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Співтовариства згідно з рішенням
З'їзду чи Активу може призначатися незалежна аудиторська перевірка.
9.2. Співтовариство у встановленому чинним законодавством України порядку подає фінансовим органам декларації про свої доходи та витрати.

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ СПІВТОВАРИСТВА
10.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням З’їзду та у випадках, встановлених чинним законодавством України, підлягають обов'язковому узгодженню в Міністерстві юстиції України.
10.2. Про зміни, що сталися в статутних документах, Співтовариство повідомляє реєструючий орган в установлений чинним законодавством України термін.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПІВТОВАРИСТВА
11.1. Припинення діяльності Співтовариства може бути проведено шляхом його реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).
11.2. Реорганізація Співтовариства здійснюється за рішенням З’їзду.
11.3. При реорганізації вся сукупність прав та обов’язків Співтовариства переходить до його правонаступників.
11.4. Ліквідація Співтовариства здійснюється за рішенням З’їзду або на підставі рішення суду.
11.5. Ліквідація Співтовариства здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється органом, що прийняв рішення про ліквідацію Співтовариства.
11.6. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Співтовариства, розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та представляє його органу, що її призначив.
11.7. Кошти та інше майно Співтовариства, які залишаються після задоволення претензій кредиторів та погашення інших боргів Співтовариства, не можуть перерозподілятися між членами Співтовариства та передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані в доход держави.


ИТ-директор: СОБЫТИЯ
RSS
Все события
ИТ-директор: НОВОСТИ
RSS

CIO-Jazz "Эффективное управление предприятием" 2021 01.08.2021 CIO-Jazz "Эффективное управление предприятием" 2021

  29 - 31 июля 2021, г.Запорожье, состоялся Семинар-практикум, посвященный вопросам эффективного управления предприятием. Участники: CIO, ИТ-руководителям, директора по развитию, производству, продажам, аналитики, планировщики, все, кто на предприятии занимается проектом внедрения (развития) ERP.
Событие уникальное - аналогов в Украине НЕТ.

Как это было в прошлом году
Фототчет - День первый - Стратегическая сессия и знакомство
Фототчет - День втоой - Доклады и обсуждение
Фотоотчет - Турнир по боулингу
Фотоотчет - Яхты

Про CIO-Jazz-2021 - версія для мобільного

CIO-Jazz "Эффективное управление предприятием" - 2020 08.08.2020 CIO-Jazz "Эффективное управление предприятием" - 2020

  6 - 8 августа 2020, г.Запорожье, Состоялся Семинар-практикум, посвященный вопросам эффективного управления предприятием. Мероприятие будет полезным: CEO (но они, увы, не ездят на такие мероприятия :)), CIO, ИТ-руководителям, директорам по развитию, производству, продажам, аналитикам, планировщикам, всем, кто на предприятии занимается проектом внедрения (развития) ERP.
Событие уникальное - аналогов в Украине НЕТ.

Как это было в прошлом году - презентации и видеоматериалы
Фототчет - День первый - Стратегическая сессия и знакомство
Фототчет - День втоой - Доклады и обсуждение
Фотоотчет - Турнир по боулингу
Фотоотчет - Яхты

Про CIO-Jazz-2020 - версія для мобільного

Все новости
 | карта сайта | 
 | обратная связь | 
 | подписка на новости |
КК Супремум


ИТ-форум

© Супремум, 2006-2016.
Все права защищены.
Работает на «1С-Битрикс: Управление сайтом»